Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR.

Link do platformy: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Platforma ODR ma ułatwić pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami. Postępowanie to ma zastosowanie do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między przedsiębiorcami a konsumentami.

Jednocześnie podajemy, że adres poczty elektronicznej Wimed Sp. z o.o. do kontaktów z klientami to: serketariat@wimed.pl