Regulamin sklepu internetowego „ WIMED”.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 roku poz. 1030 t.j. z późniejszymi zmianami) WIMED Sp. z o.o. oraz ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku poz. 827) ustanawia Regulamin Sklepu Internetowego „WIMED”

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu Internetowego " WIMED" działający pod adresem www.sklep.wimed.pl, prowadzony jest przez WIMED Sp. z o.o. z siedzibą w Tuchowie przy ul. Tarnowskiej 48, 33-170 Tuchów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000270367, NIP: 685-220-95-96, REGON: 180188573. 
 2. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. „Dzień roboczy” - oznacza czas od 08:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy wedle ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28)
  2. „Firma kurierska” - przedsiębiorstwo zajmujące się w sposób profesjonalny transportem drogowym towarów
  3. „Karta towaru” - pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
  4. „Kupujący” - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawcy
  5. „Konsument” – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
  6. Operator pocztowy” - operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 2012, poz. 1529)
  7. „Przedsiębiorca” - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową
  8. „Reklamacja dotycząca towaru” - oznacza, związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy
  9. „Reklamacja dotycząca usługi” - oznacza wszelkie roszczenia Usługobiorcy przysługujące mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z nieprawidłowym wykonaniem usługi przez WIMED 
  10. „Towar”/„Produkt” - rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć za pośrednictwem sklepu internetowego www.wimed.pl
  11. „Tradycyjna forma pisemna” - oznacza dokument na nośniku papierowym zawierający własnoręczny podpis autora dokumentu
  12. „Usługa elektroniczna” - usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r. poz. 1204 ze zm.) 
  13. „Usługobiorca” - podmiot korzystający z usługi elektronicznej świadczonej przez WIMED
  14. „Ustawa o prawach konsumenta” - oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) 
  15. „Użytkownik” - podmiot korzystający ze strony internetowej www.wimed.pl, a w szczególności Klient bądź Usługobiorca

 


II. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

 1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż oferowanych produktów za pośrednictwem sieci Internetowej. Zamówienia w sklepie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 2. Zamówienia są przyjmowane do realizacji za pośrednictwem sieci internetowej. W celu złożenia zamówienia należy poprawnie wypełnić formularz zamówienia. Po poprawnym złożeniu zamówienia przez Kupującego, Sprzedawca wysyła e-mailem wiadomość, informującą Kupującego, że zamówienie dotarło do sklepu.
 3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
  • w przypadku płatności „za pobraniem” do 10 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia
  • w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – do 10 dni roboczych od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu.
 5. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy wynosi 1 – 2 dni robocze.
 6. Termin otrzymania przesyłki stanowi sumę  czasu realizacji zamówienia i  przewidywanego czasu dostawy.
 7. W przypadku kiedy wybrane produkty objęte zamówieniem nie są aktualnie dostępne, Sprzedający niezwłocznie informuje o tym Kupującego. Kupujący ma prawo do decyzji, czy zamówienie ma zostać zrealizowane częściowo czy ma być w całości anulowane.
 8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

 

 

 III. ZAWARCIE UMOWY.

 1. Do zawarcia Umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym dochodzi w momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
  Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 roku, poz. 827).
 2. Sprzedający potwierdza fakt zawarcia umowy w drodze paragonu kasowego lub faktury VAT dostarczanej wraz z towarem.

 

IV. PŁATNOŚCI

 1. Płatność ceny nabycia towaru może by ć dokonana w jeden z podanych poniżej sposobów:
  • przy dostawie w formie paczki pobraniowej - płatność dokonywana jest do rąk dostawcy w momencie dostawy towaru.
  • Przelew bankowy (z podanym w tytule numerem zamówienia) w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Formularza zamówienia na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony w:Bank Pekao SA, Oddział w Tarnowie Numer rachunku: 95 1240 1910 1111 0010 1471 4712
 2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 

IV. DOSTAWA

 

 1. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem Poczty – Polskiej lub firmy kurierskiej w sposób uzgodniony z kupującym.
 2. Koszty dostawy są pokrywane przez Kupującego i wynoszą odpowiednio:
  • 40,59 zł – w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – paczka do 30kg
  • 46,74 zł - w przypadku płatności „za pobraniem” – paczka do 30kg.
 3. W sytuacji, gdy Kupujący nie może odebrać od dostawcy przesyłki w dowolnym terminie, powinien on podać, drogą mailową na adres www.wimed.pl, przed złożeniem zamówienia, dogodny dzień i preferowaną godzinę odbioru przesyłki.
 4. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego, Kupujący ma prawo do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawca zaleca zachowanie tego dokumentu i przesłanie jego kopii na adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.

 

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYNY, ZWROT TOWARÓW

 

 1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. 
 2. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy w formie dowolnej. 
 3. Przy składaniu oświadczenia o odstąpieniu Konsument może posłużyć się ustawowym formularzem, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca udostępnia wzór formularza tutaj.  Formularz ten można przesłać zarówno pocztą elektroniczną (na adres sklep@wimed.pl jako plik będący załącznikiem do e-maila) jak i pocztą tradycyjną (czyli na nośniku papierowym) na adres: UL. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów.  
 4. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na adres:
  WIMED Spółka z o.o.
  Ul. Tarnowska 48
  33-170 Tuchów
 5. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy koszty dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient.
 10. Sprzedawca informuje, iż prawo odstąpienia bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Aktualny tekst tej ustawy dostępny jest m.in. na stronie internetowi UOKiK (https://uokik.gov.pl/download.php?id=1224). W szczególności prawo odstąpienia od umowy prawo odstąpienia bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

VI. REKLAMACJE

 

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego). 
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. w tradycyjnej formie pisemnej na adres: ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów; pocztą elektroniczną na adres: adres sklep@wimed.pl). 
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.
 4. Reklamowany produkt odsyłać należy na adres:
  WIMED Spółka z o.o.
  Ul. Tarnowska 48
  33-170 Tuchów
 5.  Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.
 6. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla Konsumenta uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji. 
 7. Sprzedawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla Konsumenta uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacyjnego. Skorzystanie z formularza w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.
 8. Niektóre z otrzymanych przez Kupujących towarów objęte są gwarancją producenta bądź dystrybutora.
 9. Gwarancja, o której mowa w ustępie poprzednim, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem przysługujących mu wobec Sprzedawcy na podstawie przepisów o rękojmi.
 10. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą dokonującym zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 

VII. OCHRONA PRYWATNOŚCI, DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących oraz Usługobiorców korzystających ze sklepu internetowego www.wimed.pl jest WIMED Spółka z o.o. z siedzibą w Tuchowie (dalej WIMED). 
 2. WIMED przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. WIMED z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). Dane osobowe Użytkowników chronione są przez WIMED zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, przetwarzanie ich z naruszeniem prawa oraz ich zmianę, utratę, naruszenie lub zniszczenie. Administrator zabezpiecza dane osobowe Kupujących oraz Usługobiorców zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
 3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 4. Użytkownicy mogą przeglądać stronę internetową www.wimed.pl oraz zamieszczone w niej opisy towarów bez uprzedniej rejestracji oraz bez podawania danych osobowych.  
 5. Dane osobowe Kupujących oraz Usługobiorców przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, realizacji umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego, wystawiania Kupującym faktur bądź rachunków oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej, a także, w wypadku wyrażenia na to przez Użytkownika odrębnej i świadomej zgody w celu informowania go o nowych produktach, usługach i rabatach dostępnych w sklepie.   
 6. Kupujący mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z WIMED drogą mailową na adres adres sklep@wimed.pl. Po zalogowaniu się istnieje także możliwość modyfikacji danych poprzez konto w sklepie.
 7. Sklep internetowy www.wimed.pl posługuje się plikami cookies o charakterze sesyjnym, funkcjonalnym i statystycznym. Pliki te stosowane są wyłącznie w celu dostosowania strony internetowej www.wimed.pl do potrzeb Użytkownika.
 8. Użytkownik ma możliwość wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji przechowywania cookies. Wyłączenie opcji przechowywania cookies spowoduje jednak utratę funkcjonalności sklepu internetowego, a w szczególności uniemożliwi złożenie zamówienia za pomocą dostępnego on-line formularza oraz rejestrację (założenie konta w sklepie).
 9. Wszelkie wątpliwości, pytania oraz żądania dotyczące kwestii przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora zgłaszać należy na adres poczty elektronicznej adres sklep@wimed.pl bądź telefonicznie na jeden z numerów telefonu wskazanych w zakładce Kontakt. 

 

VIII. USŁUGI ELEKTRONICZNE

 

 1. Usługi elektroniczne świadczone przez WIMED są bezpłatne. Sprzedaż towarów nie jest usługą świadczoną drogą elektroniczną.
 2. Do usług świadczonych przez WIMED drogą elektroniczną należy:
  • udostępnianie Użytkownikowi za pomocą strony internetowej www.wimed.pl dostępnego on-line formularza rejestracyjnego,
  • udostępnianie Użytkownikowi za pomocą strony internetowej www.wimed.pl dostępnego on-line formularza zamówienia.
 3. Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość zakończenia świadczenia przez WIMED usług, o których mowa w ustępie poprzednim pkt a i b, poprzez opuszczenie strony internetowej www.wimed.pl.
 4. Reklamacje dotyczące usług elektronicznych świadczonych przez WIMED Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej adres sklep@wimed.pl) bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu na adres: ul. Tarnowska 48. 33-170 Tuchów).
 5. WIMED ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi elektronicznej w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 2. Wszelkie zmiany regulaminu staj ą si ę skuteczne z chwilą ich ogłoszenia pod adresem
 3. http://www.sklep.wimed.pl
 4. Zmiany regulaminu nie dotyczą Formularzy, które wcześniej zostały już skutecznie przesłane przez Kupujących.
 5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. 5.Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z wyłączeniem sporów, którego stroną jest konsument w rozumieniu przepisu art. 22(1) kodeksu cywilnego. 
 6. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2011 roku.